در این تاریخ نوبتی ثبت نشده است.

شماره نظام پزشکی : 4970

نرگس یوسفی

فیزیوتراپیست

یکشنبه ها و چهارشنبه ها 13:00-9:00