در این تاریخ نوبتی ثبت نشده است.

شماره نظام پزشکی : 109476

مرضیه صادقی

متخصص زنان، زایمان و نازایی

سه شنبه ها از ساعت 11:00-9:00


بیمارستان: آیت الله صدوقی، حضرت زهرای مرضیه (س)