در این تاریخ نوبتی ثبت نشده است.

شماره نظام پزشکی : 95908

زهره ابوطالبی

متخصص زنان، زایمان و نازایی

چهارشنبه ها11:00-9:00


بیمارستان ها : آیت الله صدوقی، خانواده